Obchodní podmínky

obchodní společnosti

KB Contract spol. s r.o.
se sídlem: Krajníkova 738, 252 29 Dobřichovice
identifikační číslo: 62966910
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43836 ze dne 11.3.1996

Obsah:

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Uzavření smlouvy mimo internetový obchod
  2. Uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ SPOTŘEBITELEM – týká se pouze nákupu prostředky komunikace na dálku spotřebitelem
 6. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTA
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva z vadného plnění u kupní či jiné smlouvy se spotřebitelem – týká se pouze spotřebitele
  2. Práva z vadného plnění u kupní či jiné smlouvy s podnikatelem – týká se pouze podnikatele
 8. ZÁRUKA A REKLAMACE BATERIÍ – vztahuje se pouze na spotřebitele
 9. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ MIMOZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU
  1. Práva z vadného plnění v souvislosti s prováděním mimozáručního a pozáručního servisu
   1. Práva z vadného plnění, kdy zadavatelem servisních prací je spotřebitel – týká se pouze spotřebitele
   2. Práva z vadného plnění, kdy zadavatelem servisních prací je podnikatel – týká se pouze podnikatele
 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY MIMOZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU
 11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 13. DORUČOVÁNÍ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky  obchodní společnosti KB Contract spol. s r.o., se sídlem Krajníkova 738, 252 29 Dobřichovice, identifikační číslo: 62966910, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43836,   upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě  smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a odběratelem (viz níže), ale i jiných právních vztahů, které mezi stranami vzniknou. Tyto VOSP jsou nedílnou součástí každé smlouvy. Tyto VOSP jsou subsidiárně platné pro veškeré právní vztahy, které mezi stranami vzniknou, není-li stranami výslovně sjednáno v písemné podobě jinak.  

1.2. Není-li uvedeno jinak, mají následující pojmy níže uvedený význam: 

Odběratelem“ je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem nebo s ním jinak sjedná poskytnutí služby nebo převod zboží.

Podnikatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a v této souvislosti sjedná poskytnutí služby nebo převod zboží s dodavatelem. Za podnikatele je považována mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li odběratel IČ a neuvede-li výslovně, že sjednává poskytnutí služby nebo převod zboží mimo rámec svého podnikání, a to nejpozději při uzavření smlouvy, má se za to, že vystupuje v právních vztazích s dodavatelem jako podnikatel.

VOSP“ nebo „obchodní podmínky“ jsou tyto obchodní podmínky a servisní podmínky.

Webovou stránkou“ jsou všechny webové stránky umístěné na internetových adresách www.kbcontract.cz, jakož i www.robotickesekackyalko.cz a to podle sortimentu zboží, o které se jedná.

Internetovým obchodem“ je internetový obchod provozovaný prodávajícím na Webové stránce.

Prodávajícím“ je společnost KB Contract spol. s r.o., se sídlem Krajníkova 738, 252 29 Dobřichovice, identifikační číslo: 62966910, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43836.

1.4. Ustanovení odchylná od VOSP je možné sjednat v kupní či jiné písemné smlouvě. Odchylná ujednání v kupní či jiné písemné smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOSP.

1.5. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a právní vztah jimi založený se řídí českým právem a českým právním řádem s vyloučením kolizních norem, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat a činí tak zpravidla k 1.1. daného roku. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění VOSP pro daný smluvní vztah, smlouva se řídí těmi VOSP, které byly platné a účinné ke dni vzniku smlouvy.

1.7. Pro případ uzavření smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku prodávající odběrateli, který je spotřebitelem, sděluje, že:

a) Odběratel, který je spotřebitelem, má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž podmínky a postup při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je blíže specifikován v čl.5. těchto obchodních podmínek.

b) V případě odstoupení od smlouvy ponese odběratel náklady spojené s navrácením zboží, přičemž jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku na zboží, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní nebo balíkovou cestou, potom ponese odběratel přímé náklady spojené s vrácením zboží v maximální odhadované výši dopravného ve výši cca 5.000,- Kč bez DPH. Tento odhad vyplývá z cen aktuálně platných na trhu zjištěných dodavatelem příkladmo u jednoho z největších dopravců v ČR na TOPTRANS pro nadrozměrné druhy zboží, které prodávající dodává odběratelům, přičemž dopravné se vypočítává podle tabulek uvedených na webových stránkách dopravce v závislosti na váze, objemu a dopravované vzdálenosti. Prodávající uvádí, že pro orientaci: váha motorové sekačky činí cca 40 kg, zahradního traktoru činí cca 250 kg. K ceně takto zjištěné je třeba připočítat palivový poplatek (aktuálně činí 6% ze zjištěné ceny) a tzv. mýtné (aktuálně činí 0,44 Kč/kg), případně další dle podmínek daného dopravce. Cena dopravy se může lišit v závislosti na podmínkách stanovených jednotlivými dopravci, dobou sjednání dopravy, apod. Prodávající odběrateli na požádání cenu dopravy zjistí a na jeho žádost v přiměřené lhůtě sdělí.

c) V případě, že odběratel má zájem uplatnit stížnost, lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, který je blíže specifikován v čl. 11.3 až 11.4 těchto VOSP.
 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace odběratele provedené na webové stránce může odběratel přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může odběratel provádět objednávání zboží z internetového obchodu prodávajícího. Odběratel může provádět objednávání zboží též bez registrace, přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené odběratelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Odběratel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy odběratel svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy odběratel poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

2.6. Odběratel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Uzavření smlouvy mimo internetový obchod

3.1.1. Smlouvou se pro účely těchto VOSP rozumí písemná (i e-mailová), osobně ústně provedená nebo telefonická objednávka odběratele potvrzená prodávajícím anebo smlouva vzniklá konkludentně převzetím zboží či přijetím služby odběratelem.

3.1.2. V případě souhlasu s podmínkami objednávky potvrdí prodávající odběrateli přijetí objednávky, a to i telefonicky, zpravidla do 3 pracovních dnů od jejího doručení prodávajícímu.

3.1.3. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky odběrateli, nejpozději však převzetím zboží či přijetím služby odběratelem.

3.1.4. Tyto VOSP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu učiněná či uzavřená přede dnem účinnosti těchto obchodních podmínek pro právní vztah smluvních stran, s výjimkou smlouvy samotné.

3.1.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.1.6. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.1.7. Při vzájemně dohodnutém snížení nebo stornování objednávky uhradí odběratel prodávajícímu všechny vyúčtované náklady, které dodavateli tímto vzniknou. Dojde-li k písemné dohodě o změně provedení zboží oproti sjednaným podmínkám, prodlužuje se dodací lhůta o dobu, kterou tyto změny vyžadují, pokud není stanoveno písemně jinak.

3.2. Uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu

3.2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.2. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dopravu zboží k odběrateli, které jsou zároveň i vyjádřením nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a odběratele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží – tj. zejména s dopravou, předvedením zboží, zaškolením obsluhy, případně instalací zboží (dále jen náklady spojené s dodáním zboží) v rámci území České republiky. Součástí kupní ceny nejsou jiné úkony či služby prodávajícího.

3.2.4. Pro objednání zboží vyplní odběratel objednávkový formulář na Webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ odběratel do elektronického nákupního košíku Webové stránky),

3.2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží a s ní spojených služeb,

3.2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.2.5. Před zasláním objednávky je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle odběratel kliknutím na tlačítko „POTVRZUJI OBJEDNÁVKU A OBJEDNÁVÁM“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení odběrateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele uvedenou v objednávce či v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa odběratele“). Odběratel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

3.2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a další náklady) požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a odběratelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno odběrateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele.

3.2.8. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může odběratel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího v souladu s právními předpisy,
 • bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího platbou předem;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném odběratelem v objednávce;
 • platební kartou na dobírku v místě určeném odběratelem v objednávce;
 • bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu – faktuře vystaveném prodávajícím, netýká se uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu.

Způsob uhrazení ceny zboží nebo služby a případných nákladů spojených s dodáním zboží dle smlouvy bude dohodnuto před uzavřením smlouvy.

4.2. Společně s cenou je odběratel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží.

4.4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny nejpozději před předáním zboží odběrateli.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím odběrateli nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany odběratele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.2.6), požadovat uhrazení celé ceny ještě před dodáním zboží odběrateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy odběrateli daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Vystavuje-li prodávající daňový doklad – fakturu, vzniká mu oprávnění fakturovat dnem odeslání nebo předání zboží odběrateli.

4.8. Je-li odběratel v postavení spotřebitele v prodlení s úhradou ceny, nebo jiného splatného dluhu (peněžitého dluhu) vůči prodávajícímu, prodávající je oprávněn odběrateli účtovat zákonný úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. V ostatních případech prodávající a odběratel sjednávají, že pro případ prodlení s úhradou ceny nebo kterékoliv splatné pohledávky (peněžitého dluhu) je odběratel povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, nepřesáhne-li prodlení 30 dní. Přesáhne-li prodlení 30 dnů, pak úrok z prodlení počínaje 31. dnem prodlení činí 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, až do zaplacení.

4.9. Jednostranné započtení provedené odběratelem, při němž by byla započtena pohledávka odběratele proti pohledávce prodávajícího na zaplacení ceny zboží podle smlouvy bez písemného souhlasu prodávajícího, není přípustné a nepřihlíží se k němu.


5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ SPOTŘEBITELEM
 

5.1. Odběratel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele nebo pro jeho osobu, od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od  smlouvy odstoupit podle zákona, má odběratel, který je spotřebitelem, v případě, že k uzavření smlouvy došlo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží odběratelem nebo jím určenou třetí osobou, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od smlouvy může odběratel využít vzor poskytovaný dodavatelem, například lze použít tento text:
Nadpis: Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: KB Contract spol.s r.o., sídlo společnosti: Krajníkova 738, 252 29 Dobřichovice, IČ: 62966910
Oznamuji / oznamujeme, že tímto odstupuji / odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží / o poskytnutí těchto služeb (doplňte specifikaci), ze dne .... (doplňte), datum převzetí …. (doplňte), jméno a příjmení odběratele – spotřebitele/spotřebitelů … (doplňte), adresa odběratele – spotřebitele/spotřebitelů (doplňte) a na závěr, pokud dopis budete odesílat v listinné podobě, prosíme, opatřete svým podpisem či podpisy (odběratele).
Odstoupení od smlouvy může odběratel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího: KB Contract spol. s r.o., Krajníkova 738, 252 29 Dobřichovice, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@robotickesekackyalko.cz.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být odběratelem vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, nese odběratel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající převezme zboží od odběratele v domácnosti odběratele na své náklady pouze v případě, jestliže jsou současně splněny tyto zákonem stanovené podmínky: (i) spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, (ii) zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a (iii) povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od odběratele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy odběratelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od odběratele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté odběratelem již při vrácení zboží odběratelem či jiným způsobem, pokud s tím odběratel bude souhlasit a nevzniknou tím odběrateli další náklady. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky odběrateli dříve, než mu odběratel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku odběratele na vrácení ceny. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 odpovídá spotřebitel prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nakládání se zbožím způsobem nutným k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi znamená takové nakládání, k jakému by došlo v provozovně prodávajícího, při jeho předání odběrateli v případě jeho osobní koupě odběratelem v provozovně prodávajícího.  

5.7. Do doby převzetí zboží odběratelem je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající odběrateli cenu, pokud ji již zaplatil, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený odběratelem.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut odběrateli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a odběratelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy odběratelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a odběratel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.9. Pro odstranění pochybností se uvádí, že ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nevztahují na smlouvu, kde odběratel je podnikatelem.


6. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTA
 

6.1. V případě, že je způsob dopravy zboží smluven na základě zvláštního požadavku odběratele, nese odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Odběratel má možnost vybrat z následujících způsobů přepravy zboží:

 • balíková přeprava prostřednictvím zvoleného dopravce, je-li pro daný případ nákupu nabízena,
 • přeprava prostřednictvím interních prostředků prodávajícího do místa určeného odběratelem, je-li pro daný případ nákupu nabízena.

6.3. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude odběratelem placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření smlouvy dle článku 3. těchto obchodních podmínek. V případě, že odběratel zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou uvedeny u zboží anebo je lze získat dotazem u prodávajícího.

6.4. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu nebo došlo ke změně jeho ceny, bude prodávající odběratele o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nové ceně objednaného zboží, a v případě, že takové zboží není již k dispozici, prodávající může nabídnout výrobek jiný, srovnatelný s původním. Pokud odběratel se změnou nesouhlasí anebo v případě, kdy prodávající nemůže nabídnout srovnatelnou náhradu objednaného zboží, má odběratel i prodávající právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrátí vše, co si před odstoupením od smlouvy vzájemně plnily. Pro odstranění pochybností se uvádí, že v případě, že již došlo k částečnému dodání zboží odběrateli a odběratel odstoupí s účinnosti i ohledně tohoto již dodaného zboží, není prodávající povinen zajistit ani uhradit přepravu tohoto zboží zpět prodávajícímu z domácnosti či místa podnikání anebo sídla či jiného místa určeného odběratelem, ani vrátit odběrateli jím uhrazenou cenu přepravy zboží k odběrateli, neboť cena přepravy není součástí ceny zboží. To se netýká odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle čl. 5. těchto VOSP.

6.5. Dodání zboží prostřednictvím přepravy dle odst. 6.2. obchodních podmínek probíhá ve dnech pondělí až pátek od 9:00 do 18:00 hodin.

6.6. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené odběratelem v objednávce, je odběratel povinen převzít zboží při dodání.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.8. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat veškerou dokumentaci týkající se zboží, tj. návod k obsluze, záruční list, atd. Odběratel je při převzetí zboží povinen podepsat dodací list, který slouží jako doklad o převzetí zboží a doklad o převzetí zásilky se zbožím v případě dodání zboží přepravou.

6.9. Při převzetí zboží od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Jeví-li zásilka známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, odběratel je povinen převzetí zásilky odmítnout. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena odběrateli nepoškozená. Podpisem dodacího listu odběratel stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

6.10. Odběratel je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, aby tím umožnil prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li odběratel dodavatele o poškození zboží nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky, má se za to, že zboží při převzetí odběratelem bylo nepoškozené.

6.11. Při nákupu zboží přes internetový obchod se zvoleným způsobem převzetí zboží osobním odběrem na provozovně prodávajícího a platbou při převzetí zboží, se smlouva při nepřevzetí zboží odběratelem do 10 pracovních dnů od jejího uzavření od počátku ruší.

6.12. Odběratel je povinen přijmout i částečné plnění a přijmout plnění i před dobou dodání dle smlouvy.

6.13. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.14. Je-li zboží dodáváno na místo určené odběratelem v objednávce (vyjma případu dle čl. 6.11) a nezajistí-li odběratel převzetí zboží, prodávající zboží uloží ve své provozovně, o čemž odběratele informuje. Pokud odběratel nepřevezme zboží uložené na provozovně prodávajícího ani do 10 pracovních dnů od jeho uložení a prodávající se s odběratelem nedohodne jinak, smlouva se od počátku ruší. V případě, že odběratel již uhradil cenu zboží, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od odběratele do čtrnácti (14) dnů od ukončení smlouvy odběrateli, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od odběratele přijal či jiným způsobem, pokud s tím odběratel bude souhlasit.

6.15. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy v souladu s čl. 6.11. nebo 6.14. těchto VOSP a odběratel provede novou objednávku totožného zboží, nemá nadále právo uplatnit případné zvýhodnění, které se vztahovalo na původní objednávku daného zboží, není-li již dané zvýhodnění prodávajícím v době nové objednávky pro dané zboží nabízeno.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva z vadného plnění u kupní či jiné smlouvy se spotřebitelem

7.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.1.2. Prodávající odpovídá odběrateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá odběrateli, že v době, kdy odběratel zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.1.3. Ustanovení uvedená v odst. 7.1.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.1.4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí odběratelem, není-li v prohlášení o záruce stanovena doba delší.

7.1.5. Byla-li v katalogu, na webových stránkách prodávajícího, v záručním listu přiloženém k zboží, na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k zboží anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít, tj. záruční doba delší, než je uvedeno v čl. 7.1.4. („prodloužená záruční doba“), odpovídá prodávající za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pokud je trvání prodloužené záruční doby podmíněno splněním podmínek uvedených spolu s prohlášením o záruce, platí záruka jedině tehdy, jsou-li tyto podmínky splněny. Typicky takovou podmínkou bude provedení a uhrazení servisní prohlídky zboží za úhradu již po prvním roce užívání zboží a dále v každém dalším roce jeho užívání. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem.

7.1.6. Práva z vadného plnění uplatňuje odběratel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik přijetí oznámení odběratele o uplatnění reklamace. Odběratel je povinen dodat zboží ke zjištění o jakou vadu se jedná, nejpozději následující pracovní den po oznámení o uplatnění reklamace. Nedodá-li odběratel zboží včas, lhůta určená pro vyřízení reklamace se prodlužuje o stejný počet dnů, o které byl odběratel v prodlení s doručením zboží ke zjištění, o jakou vadu se jedná.

7.1.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.1.8. V případě uplatnění nároku z odpovědnosti za vady se přihlíží k povaze reklamované vady. Odběratel má především právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou vadného zboží. Není-li oprava zboží možná či vhodná, může odběratel požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může odběratel žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Při určování výše slevy se přihlíží k rozsahu vady a jejímu charakteru, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a k možnostem jeho dalšího použití.

7.1.9. V reklamaci odběratel uvede a předloží:

 • jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefon kontaktní osoby, se kterou má být v této věci jednáno
 • doklad o zaplacení zboží
 • podrobný popis vady – např. písemným popisem či fotografickou dokumentací.

7.1.10. V případě písemného uplatnění reklamace na sídle prodávajícího nebo e-mailem, prodávající písemně potvrdí přijetí oznámení reklamace.

7.1.11. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná podle druhu zboží k odbornému posouzení vady. O reklamaci je s odběratelem sepsán reklamační protokol, jehož obsahem je datum, kdy odběratel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace odběratel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě, že reklamace je prodávajícím uznána jako oprávněná, bude o této skutečnosti odběratel vyrozuměn a bude mu sdělen způsob odstranění reklamované vady. Prodávající je povinen vyřizovat reklamace bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů, pokud se odběratel s prodávajícím nedohodnou jinak.

7.1.12. Prodávající informuje odběratele o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nedoručí-li prodávající odběrateli informaci o vyřízení reklamace z důvodu na straně prodávajícího či odběratele ve lhůtě 30 dnů, je odběratel povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30 denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

7.1.13. Pokud si odběratel nevyzvedne zboží včas ani po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy měl zboží vyzvednout, je prodávající oprávněn účtovat skladné ve výši v místě a čase obvyklé, které činí 50,- Kč za každý započatý metr čtvereční a den skladování nevyzvednutého zboží. Nevyzvedne-li odběratel zboží ani po uplynutí tří měsíců ode dne vyřízení reklamace, prodávající je oprávněn k prodeji tohoto zboží za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, a to na účet odběratele; výtěžek odběrateli vydá bez zbytečného odkladu, je však oprávněn odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem, jakož i jiné splatné pohledávky za odběratelem, zejména náklady provedené opravy.

7.1.14. Práva z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud odběratel vadu sám způsobil:

 • nesprávnou nebo neodbornou manipulací,
 • nedodržením návodu k obsluze a údržbě nebo používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze,
 • zanedbáním potřebné nebo pravidelné údržby,
 • záměrným nebo mechanickým poškozením,
 • neodborným zásahem (zásahem do zboží jinou osobou než prodávajícím nebo jím pověřenou osobou),
 • nesprávnou přepravou nebo skladováním (vlhkost, teplota, vibrace, apod.),
 • používáním zboží pro jiné účely, než je pro něj obvyklé,
 • používáním zboží v nedostatečně větraném (prašném, vlhkém či jinak agresivním) prostředí,
 • nesprávným používáním,
 • běžným nebo nadměrným opotřebením,
 • montáží provedenou jinou osobou než prodávajícím nebo jím pověřenou osobou,
 • nesprávným čištěním,
 • neodborným nebo nešetrným zacházením,

7.1.15. Nárok na práva z vadného plnění se neuplatní ani v případě:

 • byla-li vada způsobena živelnou pohromou nebo zásahem vyšší moci,
 • byla-li vada způsobena poškozením jinou osobou než prodávajícím nebo jím pověřenou osobou,
 • vad zboží, na které byla poskytnuta odpovídající sleva, nebo vad, pro které bylo toto zboží zlevněno,
 • nepředložil-li odběratel záruční list ke zboží,
 • byla-li některá součást zboží nahrazená neoriginální součástí,
 • došlo-li k zamlčení skutečného počtu provozních hodin, podmínek provozu a skutečného technického stavu zboží,
 • je-li zboží využíváno k závodním účelům,

7.1.16. Prodávající není odpovědný za náhodné nebo následné škody vzniklé ve spojení s používáním zboží, nebo jeho selháním.

7.1.17. Záruční list je platný pouze se současně předloženým dokladem o prodeji zboží.

7.1.18. Záruka dle ustanovení 7.1.4. těchto VOSP se nevztahuje na případy, kdy u vybraných součásti zboží, za podmínek jeho obvyklého užívaní, došlo k opotřebení nebo snížení jeho funkce (např. snížení kapacity baterie, opotřebení plášťů kol, opotřebení těsnění, opotřebení nože, opotřebení filtru apod.). V takovém případě se jedná o životnost jednotlivé součásti výrobku, která je závislá na míře užívání zboží.

7.1.19. Uplatněním záruky odběratel nemá právo na:

 • úhradu nákladů na jakékoliv seřizovací a nastavovací práce spojené s běžnou dílenskou údržbou zboží, ani na servisní položky, jako jsou například žárovky, pláště kol, baterie, akumulátorové baterie, vzduchové filtry, zapalovací svíčky, motorové oleje, i jejich výměna, atd.
 • úhradu jakékoliv výdajů ve spojitosti s poraněním osob nebo náhodným poškozením majetku,
 • kompenzaci za časové ztráty, obchodní ztráty nebo náhradu za poplatky či cenu za zápůjčku náhradního zařízení po dobu záruční opravy.

7.1.20. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu a způsobu provedení záruční opravy.

7.1.21. Na všechny originální součásti vyměněné v případě uplatnění práv ze záruky se vztahuje původní záruční doba po zbývající dobu její platnosti.

7.1.22. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis. Seznam autorizovaných servisních opraven je uveden vždy na internetových stránkách výrobce nebo dovozce zboží a to podle typu zboží, o které se jedná.

7.1.23. V případě dalšího prodeje zboží novému vlastníkovi se na zboží vztahuje původní záruční doba po zbývající dobu její platnosti, tzn. další prodej zboží, nemá za následek počátek nové záruční doby.

7.2. Práva z vadného plnění u kupní či jiné smlouvy s podnikatelem

7.2.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání. Prodávající neodpovídá za vady, u nichž se prokáže, že byly způsobeny odběratelem, třetí osobou, která není ve smluvním vztahu s prodávajícím, nebo vzniklé v důsledku události vyšší moci. Dále není prodávající odpovědný za vady vzniklé či způsobené nesprávným nakládáním se zbožím, mechanickým poškozením či úmyslným poškozením, běžným opotřebením, nebo živelnou událostí (např. požár, vodovodní havárie, apod.). Vadou není rovněž opotřebení dílů, které jsou spotřebního charakteru nebo podléhají opotřebení, například ztupení sečných částí, opotřebení plášťů kol, apod. Za vady vzniklé po předání zboží odpovídá prodávající pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

7.2.2. Nároky z odpovědnosti za vady, které lze zjistit při dodání zboží (zjevné vady), uplatní odběratel u prodávajícího nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání zboží. Jestliže odběratel tuto povinnost nesplní, nároky odběratele z odpovědnosti za vady zboží u zjevných vad zanikají.


8. ZÁRUKA A REKLAMACE BATERIÍ
 

8.1. Záruka se nevztahuje na životnost baterií, tzn. na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním a záleží od míry a intenzity používání – množství cyklů vybíjení a nabíjení baterie. Záruční lhůta na mechanické části akumulátoru a elektroniku je 24 měsíců, na plnou kapacitu akumulátoru je poskytována záruka 6 měsíců.

8.2. Na záruku se uplatní ustanovení čl. 7 těchto obchodních podmínek. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením (zkrat), nedostatečnou údržbou baterie (nedostatečné nabíjení, zničení úplným vybitím, zmrznutím, působení vody, nabíjení špatnou nabíječkou atd.)


9. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ MIMOZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU
 

9.1. Mimozáručním servisem se rozumí servisní zásah, který vznikl v době trvání záruky na základě okolností uvedených v čl. 7.1. odst. 14, 15 a 16 obchodních podmínek.

9.2. V případě poruchy zboží při mimozáručním servisu, která si vyžádá nutnost dílenské opravy, není prodávající povinen zapůjčit odběrateli náhradní zboží.

9.3. Dnem skončení záruky dle těchto obchodních podmínek, je odběratel oprávněn využít pozáruční servis ve všech smluvních servisních opravnách uvedených na webových stránkách výrobce nebo dovozce zboží, a to podle typu zboží, o které se jedná.

9.4. V případě poruchy zboží při pozáručním servisu, která si vyžádá nutnost dílenské opravy, není prodávající povinen zapůjčit odběrateli náhradní zboží.

9.5. Prodávající je v případě provádění servisu povinen sepsat s odběratelem příjem zboží do zakázky, který obsahuje minimálně specifikaci smluvních stran, specifikaci zboží, specifikaci druhu poruchy, druh požadovaného servisu, datum převzetí zboží, předpokládané datum zhotovení zakázky, předpokládanou cenu. Smluvní vztah vzniklý na základě prováděného servisu se řídí příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Prodávající je povinen po každé servisní prohlídce předat odběrateli vyplněný servisní list se specifikací konkrétních činností, které byly provedeny při údržbě a servisních opravách zboží. Servisní list vyhotoví pověřená osoba prodávajícího, která prováděla údržbu. Servisní list se vyhotoví ve dvou výtiscích, přičemž jedno vyhotovení obdrží prodávající a jedno odběratel.


9.7. Práva z vadného plnění v souvislosti s prováděním mimozáručního a pozáručního servisu

9.7.1 Práva z vadného plnění, kdy zadavatelem servisních prací je spotřebitel

9.7.1.1. Prodávající odpovídá odběrateli za to, že zboží v době převzetí odběratelem ze servisu nemá vady, tj. zejména, že vada, k jejíž opravě bylo zboží do servisu předáno, byla k okamžiku jeho převzetí zpět odběratelem opravena. 

9.7.1.2. V případě, že zadavatelem servisních prací/opravy je spotřebitel, zkracuje se doba pro uplatnění práv z vadného plnění v souladu s § 2168 občanského zákoníku na 12 měsíců.

9.7.1.3. Projeví-li se jakákoliv vada servisních prací či opravy v době 6 měsíců od převzetí opraveného zboží odběratelem, má se za to, že servisní práce či oprava byla vadná již v okamžiku převzetí zboží odběratelem.

9.7.1.3. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu anebo poškození odstranit, může odběratel požadovat slevu z ceny servisních prací.

9.7.1.4. Na opravy provedené dle požadavku odběratele pouze provizorně „na dobu dočasnou“ anebo dle pokynů odběratele přes upozornění prodávajícího na nevhodnost požadavku odběratele, se odpovědnost prodávajícího za vady nevztahuje a odběratel nese veškerá s tím spojená rizika vzniku škod.

9.7.2. Práva z vadného plnění, kdy zadavatelem servisních prací je podnikatel

9.7.2.1. Prodávající odpovídá odběrateli za to, že zboží v době převzetí odběratelem ze servisu nemá vady, tj. zejména, že vada, k jejíž opravě bylo zboží do servisu předáno, byla k okamžiku jeho převzetí zpět odběratelem opravena.

9.7.2.2. Odběratel je povinen oznámit prodávajícímu zjevnou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží, jinak nároky odběratele z odpovědnosti za vady zboží zanikají. 

9.7.2.3. Prokázat existenci vady ke dni převzetí zboží odběratelem je povinen odběratel.


10. PLATEBNÍ PODMÍNKY MIMOZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

10.1. Prodávající bude fakturovat provedené práce a dodaný materiál souhrnně po provedení servisního zásahu na základě podepsaného příjmu zboží do zakázky a potvrzených servisních listů.

10.2. Odběratel se zavazuje uhradit cestovní náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s provedením mimozáručního nebo pozáručního servisu. V případě, že odběratel doručí zboží na adresu dodavatele, resp. servisní opravny, a zboží si zde opět vyzvedne, nebudou mu náklady na dopravu účtovány.

10.3. Všechny dohodnuté služby budou odběrateli účtovány podle platného ceníku prodávajícího, cena za služby servisu bude doložena potvrzeným servisním listem.

10.4. Odběratel se zavazuje uhradit fakturovanou částku nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury prodávajícím na jeho účet vyznačený na faktuře. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3 pracovním dnem po jejím odeslání. Uhrazením faktury se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

10.5. Prodávající je oprávněn zadržet zboží, na kterém jsou prováděny servisní práce, k zajištění své splatné pohledávky za odběratelem související se servisními pracemi. Prodávající je také oprávněn zajistit zadržovacím právem i nesplatný dluh v případech, kdy odběratel prohlásí, že dluh nesplní, nestane-li se jinak zřejmým, že odběratel dluh nesplní. O zadržení zboží vyrozumí prodávající odběratele bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem. Zadržovací právo zaniká zánikem pohledávky prodávajícího.

10.6. Nevyzvedne-li odběratel opravené zboží včas, bude mu po uplynutí 30denní lhůty účtováno skladné ve výši v místě a čase obvyklé. Nevyzvedne-li odběratel zboží ani po výzvě odeslané doporučenou poštou na jím udanou adresu v náhradní lhůtě 30 dnů po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy měla být oprava hotova, je prodávající oprávněn postupovat obdobně jako v čl. 7.1.13. těchto VOSP.


11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


11.1. Odběratel nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží bez ohledu na okamžik úhrady ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí zboží.

11.2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, nedojde-li k úhradě ceny včas a řádně. Současně je oprávněn obdržet od odběratele úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši dle těchto obchodních podmínek, a to až do zaplacení.

11.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@robotickesekackyalko.cz. Informaci o vyřízení stížnosti odběratele zašle prodávající na elektronickou adresu odběratele. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro prodávajícím dodávané zboží věcně příslušný je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.5. Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Prodávající není odpovědný za prodlení s plněním či nesplnění povinnosti podle smlouvy nebo za škody, pokud toto prodlení či nesplnění bylo způsobeno vyšší mocí. Zásahem vyšší moci se rozumí zejména: vyhlášená či nevyhlášená válka, invaze, vyhlášení výjimečného stavu, povstání, revoluce, občanské nepokoje, teroristické činy nebo jejich nebezpečí, epidemie, karanténní opatření, rozhodnutí či opatření orgánů státní správy, evropské unijní správy či místní samosprávy a soudů, stávka, výluka, protestní akce zaměstnanců, přírodní živelné události včetně sněhové kalamity, povodně a požáru, výbuchu, bouře, záplav, zemětřesení, tektonická činnost, sesuvu půdy, nesjízdných silnic nebo omezení jejich průjezdnosti, omezení letecké dopravy či její výluky, havárie znemožňující či znesnadňující splnění povinností stran, dlouhodobé (více než 24 hodin trvající) přerušení dodávky elektrické energie ovlivňující chod zařízení prodávajícího, omezení dostupnosti telekomunikačních sítí, mobilních sítí operátorů, platebních terminálů či informačních systémů nebo cloudových úložišť, poruchy strojů či zařízení nebo výpadku technologií včetně poruch hardware či software počítačů včetně těch způsobených viry, zásahem hackerů, narušením zabezpečení nebo aktualizacemi software, či jiný podobný stav anebo jiné nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události významně omezující či vylučující splnění povinností.


12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


12.1. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy Evropské Unie, tzn. že veškeré osobní údaje jsou použity výhradně k níže specifikovanému účelu, níže specifikovaným způsobem, veškeré osobní údaje jsou získány pouze v nezbytném rozsahu a žádné osobní údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkami uvedenými níže.

12.2. Prodávající postupuje tak, aby odběratel neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života odběratele.

12.3. Odběratel poskytuje prodávajícímu osobní údaje za účelem plnění smluvního závazku, tj. smlouvy, kterým se rozumí zejména:

 • vedení komunikace se zákazníkem,
 • zaslání zboží zákazníkovi,
 • provádění servisu zboží,
 • pro účely uplatnění reklamace,
 • pro vnitřní potřebu správce.

Poskytnutými údaji pro tento účel se rozumí: jméno, příjmení, akademický či jiný titul, obchodní firma, adresa, adresa trvalého pobytu, sídlo, místo podnikání, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu, příp. ve tvaru IBAN, údaje o platbách, platební morálce, podpis, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, identifikace dle cookies.

12.4. Odběratel poskytuje prodávajícímu osobní údaje za účelem plnění právních povinností, vyplívajících dodavateli zejména ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) a jiných právních předpisů. Poskytnutými údaji pro tento účel se rozumí údaje, které umožní provedení identifikace dle AML zákona a další jiné údaje, které uloží jiný právní předpis.

12.5. Odběratel poskytuje prodávajícímu osobní údaje pro účely oprávněných zájmů prodávajícího, kterými se rozumí zejména:

 • přímý marketing a zasílání obchodních sdělení,
 • zkvalitnění péče a zjištění relevantních potřeb zákazníka,
 • vymáhání pohledávek či zjišťování a hodnocení platební morálky zákazníka.

Poskytnutými údaji pro tento účel se rozumí: jméno, příjmení, obchodní firma, adresa, adresa, místo podnikání, datum narození, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, identifikace dle cookies.

12.6. Prodávající poskytnuté údaje zpracovává shromažďováním, monitorováním, profilováním a vyhodnocováním osobních údajů. Prodávající provádí zpracování osobních údajů mechanicky i automatizovaně, a to v elektronické i listinné podobě.

12.7. Prodávající osobní údaje získává přímým kontaktem od odběratele.

12.8. Odběratel bere na vědomí, že prodávající může jeho osobní údaje poskytnout třetím osobám, zejména:

 • spřízněné či propojené společnosti, tj. společnosti, která je řízena, ovládána nebo vlastněna prodávajícím,
 • obchodním partnerům prodávajícího,
 • poskytovatelům služeb, zejména společnostem pomáhajícím s fakturacemi, účetní společnosti, auditoru, daňovému poradci, právnímu poradci, dopravci apod.,
 • orgánům veřejné moci, zejména finančním orgánům, orgánům místní správy a samosprávy, soudům, atd.
 • orgánům činným v trestním řízení,
 • jiným subjektům v souvislosti s plněním smlouvy a plnění účelů uvedených výše.

12.9. Odběratel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

12.10. Odběratel má právo vznést kdykoliv námitku vůči zpracování jeho osobních údajů prodávajícím dle odst. 12.5. těchto obchodních podmínek. Pokud se uvedená námitka týká zpracování osobních údajů pro marketingové účely, prodávající je povinen okamžitě takové zpracování ukončit. Poučení o tomto právu je přílohou obchodních podmínek.

12.11. Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování informačních služeb, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby odběrateli byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používá. Prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Odběratel má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

12.1. Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), jakož i dalších osobních údajů, které dobrovolně prodávajícímu sdělí.

12.3. Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Nezvolí-li odběratel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení odběrateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje odběratele z titulu uzavřené smlouvy a za účelem realizace předmětu smlouvy.

12.4. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Zpracováním osobních údajů odběratele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele nebo pověřence. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu odběratele předávány třetím osobám. Odběratel bere na vědomí, že prodávající může jeho osobní údaje poskytnout třetím osobám, zejména:

 • Spřízněné společnosti prodávajícího, která je řízena, ovládána nebo vlastněna prodávajícím,
 • Obchodním partnerům prodávajícího,
 • Poskytovatelům služeb, zejména společnostem pomáhajícím s fakturacemi, provozem Webových stránek, účetní společnosti, auditoru, daňovému poradci, advokátu, apod.,
 • Orgánům veřejné moci, zejména finančním orgánům, orgánům místní správy a samosprávy, soudům a orgánům činným v trestním řízení,
 • Jiným subjektům v souvislosti s plněním Smlouvy, plněním zákonem stanovených povinností a k plnění účelů uvedených výše.

12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.7. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.8. V případě, že by se odběratel domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 12.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.9. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


13. DORUČOVÁNÍ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

13.1. Písemné podání prokazatelně odeslané prodávajícím na adresu bydliště, sídla nebo místa podnikání odběratele uvedeného ve smlouvě či v příslušném veřejném rejstříku, se považuje za doručené 5. den po jeho odeslání i tehdy, když si odběratel toto podání z jakéhokoliv důvodu nepřevezme.

13.2. Odběrateli může být doručováno na elektronickou adresu odběratele.

13.3. Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu odběratele.


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.3. Smlouva uzavíraná prostřednictvím internetového obchodu včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy a není přístupná. 

14.4. Kontaktní údaje prodávajícího (sídlo společnosti/adresa pro doručování): KB Contract spol.s r.o., Krajníkova 738, 252 29 Dobřichovice, adresa elektronické pošty info@robotickesekackyalko.cz, telefon: 731458920.

 

V Praze dne 1. ledna 2023


E-shop ROBOTICKE SEKACKY ALKO pro Vás stále vylepšujeme a k tomu využíváme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko "Rozumím" souhlasíte s využíváním cookies. Jednotlivé kategorie cookies můžete nastavit kliknutím na "Upravit nastavení"
 

Nesouhlasím s použitím technických cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka)
 

Více informací o ochraně soukromí

Rozumín
Upravit nastavení